سعيد ع. أ. م., سعيد س. ز. م., & سعيدان أ. م. ح. (2022). STUDY OF SOME ORGANIC COMPOUNDS IN PLASTIC TOYS AVAILABLE IN ADEN-YEMEN. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences, 3(1), 41–47. https://doi.org/10.47372/ejua-ba.2022.1.144