سعيد ع. أ. م., سعيد س. ز. م. and سعيدان أ. م. ح. (2022) “STUDY OF SOME ORGANIC COMPOUNDS IN PLASTIC TOYS AVAILABLE IN ADEN-YEMEN”, Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences, 3(1), pp. 41–47. doi: 10.47372/ejua-ba.2022.1.144.