سعيد ع. أ. م., سعيد س. ز. م., and سعيدان أ. م. ح. “STUDY OF SOME ORGANIC COMPOUNDS IN PLASTIC TOYS AVAILABLE IN ADEN-YEMEN”. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences, vol. 3, no. 1, Mar. 2022, pp. 41-47, doi:10.47372/ejua-ba.2022.1.144.